Planowanie strategiczne

Ikony planu strategicznego

Planowanie na przyszłość

Plany OPWDD dotyczące wsparcia i usług, które spełniają potrzeby ludzi, są dostępne i trwałe.

Ulepszanie naszego systemu usług

OPWDD zidentyfikowało obszary o wysokiej potrzebie ponownego ukierunkowania naszych wysiłków i zdefiniowania naszych celów zarówno w zakresie teraźniejszości, jak i przyszłości usług. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie systemu świadczenia usług w stanie Nowy Jork, który zapewnia dostęp, równość i zrównoważony rozwój, jednocześnie odpowiadając na potrzeby osób, które wspieramy. Uważamy, że każdy kwalifikujący się nowojorczyk z niepełnosprawnością rozwojową zasługuje na równe szanse dostępu do usług OPWDD bez względu na to, gdzie w stanie mieszka, w jakim jest wieku czy pochodzeniu etnicznym. 

Aby zapewnić wydajny, skuteczny i sprawiedliwy system świadczenia usług nowojorczykom z niepełnosprawnością rozwojową, poprosiliśmy interesariuszy o informacje zwrotne na temat systemu usług, aby umożliwić nam podejmowanie decyzji. Aby pomóc nam osiągnąć nasze cele systemowe, w 2021 r. uruchomiliśmy nowy proces planowania strategicznego, który zaowocował opracowaniem naszego Planu strategicznego na lata 2023-2027, który przedstawia naszą pięcioletnią perspektywę.

Te dane dostarczają informacji na temat osób z niepełnosprawnością rozwojową w stanie Nowy Jork objętych programem Medicaid i personelu.