ADM #2023-07 Wytyczne dotyczące pozytywnych relacji oferują więcej możliwości dla wszystkich (PROMOTE)

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (OPWDD) jest mocno zaangażowane w zapewnianie pracownikom umiejętności niezbędnych do wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową (I/DD). Niniejsze Memorandum Administracyjne (ADM) określa zatwierdzony program nauczania i szkolenia, Pozytywne Relacje Oferują Więcej Możliwości Każdemu (PROMOTE), oraz ustanawia wymagania dotyczące szkolenia, certyfikacji, wdrażania i monitorowania tego programu.

 

PROMOWAĆ koncentruje się przede wszystkim na wspieranie osób z I/DD w prowadzeniu bogatszego i pełniejszego życia poprzez wsparcie skoncentrowane na osobie i pozytywne zachowanie. Program jest dalej ustrukturyzowany, aby wspierać jednostki w okresach stresu lub gdy są w inny sposób narażone, zapewniać pracownikom dodatkowe narzędzia do bezpiecznego reagowania podczas kryzysu behawioralnego i tworzyć ogólnie pozytywną kulturę, w której zespoły skutecznie współpracują.