ADM #2022-04 Wymagania dotyczące intensywnych usług behawioralnych (IB)

Niniejszy ADM określa zakres Intensywnych Usług Behawioralnych (IB), wymagane uprawnienia pracowników, którzy świadczą i/lub nadzorują świadczenie usług IB, rolę Dostępu do Usług, Wdrażania Programu i Regionalnych Biur Wsparcia Interesariuszy (SPS-RO) w autoryzacji Usług IB, dodatkowe wymagania, aby stać się agencją IB Services Provider oraz wymagania dotyczące rozliczeń, dokumentacji i raportowania agencji dostawców upoważnionych do świadczenia usług IB. Niniejsze ADM zastępuje ADM nr 2013-03 i szczegółowo określa zmiany w przydzielaniu autoryzowanych godzin płatnych oraz zmiany kryteriów oceny włączenia do Usług IB.