ADM # 2022-01 Poziomy nadzoru (LOS)

Celem niniejszego Memorandum dotyczącego Dyrektywy Administracyjnej (ADM) jest poprawa jakości opieki świadczonej osobom, które korzystają z usług i wsparcia autoryzowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (OPWDD). Niniejsze Memorandum Administracyjne (ADM) ustanawia spójną terminologię, definicje, oraz czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania, dokumentowania i dostarczania niezbędnych poziomów nadzoru (LOS) osobom otrzymującym usługi. Polityka i procedura Agencji dotyczące LOS powinny uwzględniać określone w niniejszym dokumencie poziomy nadzoru skoncentrowane na osobie.

Niniejsza ADM nie ma na celu określenia okoliczności wymagających określonej LOS. Ustalenia są dokonywane przez zespół planowania leczenia/programu i dostosowywane do potrzeb jednostki w jej środowisku. Niniejsze wytyczne nie zastępują ani nie zastępują żadnych przepisów ani przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, interwencji behawioralnych lub usług klinicznych.