Plan życia

Rozwój Planu Życia jest kierowany przez osobę, przy udziale i udziale wszystkich członków zespołu planowania opieki. Niezwykle ważne jest, aby wszyscy członkowie zespołu planowania opieki byli włączeni, zaangażowani i współpracowali na rzecz ostatecznego wyniku kompleksowego planu usług skoncentrowanego na osobie, który spełnia potrzeby, nadrzędne zabezpieczenia i cele życiowe danej osoby.
 

O planie życia

Plan życia to dokument, który przedstawia:

  • Cele i pożądane rezultaty
  • Cele habilitacyjne
  • Mocne strony i preferencje
  • Potrzeby kliniczne i wsparcia (płatne i bezpłatne) zidentyfikowane podczas ich oceny
  • Usługi i dostawca
  • Zabezpieczenia, w tym indywidualne plany i strategie tworzenia kopii zapasowych

Ten dokument zmienia się wraz ze zmieniającymi się potrzebami osoby.

Kto jest zamieszany?

Care Managerowie pomagają osobom z niepełnosprawnością rozwojową uzyskać dostęp do usług, które wspierają zdrowe, wszechstronne i satysfakcjonujące życie. Menadżerowie Opieki współpracują z daną osobą i członkiem jej rodziny oraz łączą dostawców usług opieki zdrowotnej i usług dla osób z niepełnosprawnością rozwojową w celu opracowania zintegrowanego Planu Życia dla każdej osoby, który obejmuje niepełnosprawność rozwojową, opiekę medyczną, zdrowie behawioralne, wsparcie społeczne i społeczne oraz inne usługi.  

Dzielenie się informacjami

Świadczeniodawcy habilitacji są często najlepiej przygotowani do poznania stanu klinicznego, medycznego i zdrowotnego osób, które wspierają, i są odpowiedzialni za przekazanie tych informacji kierownikowi opieki i zespołowi planowania opieki w czasie spotkania w sprawie planu życia. Zapewni to, że najbardziej aktualne informacje dotyczące stanu klinicznego, medycznego/zdrowotnego, potrzeb ochronnych, potrzeb habilitacyjnych danej osoby zostaną włączone do Planu Życia przez Kierownika Opieki.

Obowiązkiem osoby udzielającej habilitacji jest przekazanie odpowiednich i istotnych informacji Kierownikowi Opieki przed, w trakcie i/lub po spotkaniu w ramach Planu Życia w celu wsparcia opracowania przez Kierownika Opieki kompleksowego, skoncentrowanego na osobie Planu Życia. Zespół planowania opieki ustala ramy czasowe, w których wszystkie potrzebne i/lub wymagane informacje lub dokumenty mają być udostępniane/rozpowszechniane, a także kto jeszcze w zespole planowania opieki powinien mieć te informacje. 

Zapewnienie, że wszyscy członkowie zespołu planowania opieki danej osoby posiadają niezbędne informacje, aby skutecznie uczestniczyć w procesie planowania skoncentrowanego na osobie oraz w opracowywaniu Planu Życia jednostki w celu wsparcia kompleksowego planowania opieki jest niezbędne do skutecznego zaspokojenia potrzeb osób korzystających z usług habilitacyjnych . Ustanowienie kooperacyjnych i opartych na współpracy relacji i porozumień między świadczeniodawcami habilitacji a kierownikami opieki ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego wyniku.