Przegląd

W miarę zbliżania się do transformacji systemu i przechodzenia na nowe modele świadczenia usług, cechą charakterystyczną jest ciągłe koncentrowanie się na poprawie jakości opieki. System jakości z osobą w ośrodku wymaga wysiłków zmierzających do poprawy wyników dostawcy i wspierania środowisk uczenia się poprzez szkolenia dostawców. 

Ankieta i certyfikacja

OPWDD certyfikuje ponad 7500 obiektów i programów (obsługiwanych przez ponad 500 dostawców non-profit i państwowych) i przeprowadza rocznie ponad 10 000 wizyt na miejscu, aby zapewnić świadczenie wysokiej jakości usług i zgodność z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi. Jeśli OPWDD zidentyfikuje niewłaściwe praktyki, oczekuje się, że dostawcy naprawią obawy i przedstawią plany działań naprawczych.  

Zapewnienie jakości

Ta sekcja zawiera zestaw narzędzi OPWDD dla dostawców obejmujący: zarządzanie, zdrowie fiskalne, plany poprawy jakości i ocenę wydajności dostawców. 

Szkolenie DQI

Dział Doskonalenia Jakości i Zarządzania Wydajnością oferuje półroczne szkolenia dla dostawców. Celem szkolenia dostawców jest komunikowanie się i aktualizowanie dostawców w odpowiednich tematach, które mogą obejmować: zmiany w przepisach; Gorące tematy; nowe inicjatywy; zagadnienia dotyczące zgodności i jakości oraz pomoc w wyjaśnieniu oczekiwań dotyczących aktualnych praktyk w tej dziedzinie. Odbiorcami docelowymi są kadra kierownicza agencji, odpowiedni kluczowy personel oraz personel Zarządzania Jakością. Zajęcia te można zlokalizować i zarejestrować za pośrednictwem Statewide Learning Management System (SLMS). Nowi użytkownicy systemu będą musieli najpierw utworzyć konto. Wyczerpujące instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z systemu i zakładania konta znajdziesz na naszej stronie SLMS .

Optymalizacja wydajności

Aby uzyskać informacje na temat tego, które agencje podjęły działania w zakresie egzekwowania prawa, należy skorzystać z poniższych linków w sekcji Środki zaradcze w zakresie egzekwowania prawa.

Katalog zasobów dostawcy

Wydajność dostawcy

OPWDD's Agency Quality Performance Stakeholder Work Group została powołana przez Komitet ds. Efektywności Dostawcy i Innowacji we wrześniu 2013 r. w celu rozwinięcia prac zespołu ds. projektowania jakości People First Waiver z 2011 r.

Celem Grupy Roboczej Interesariuszy ds. Jakości Działalności Agencji jest:

 • Przedstawiać zalecenia dotyczące jasnych, ogólnosystemowych oczekiwań dotyczących jakości wsparcia i usług, które wykraczają poza zgodność z przepisami;
 • Określ standardy jakości i/lub wskaźniki, które będą używane do oceny wyników agencji i określenia cech wyróżniających na każdym poziomie; oraz,
 • Twórz krótko- i długoterminowe zalecenia dotyczące integracji standardów jakości i ocen z protokołami i procesami biznesowymi DQI.
 • Standardy wydajności agencji

Inicjatywa Kompas

Tytuł Compass jest przyznawany przez agencje dostawców, które wykazały swoją zdolność do konsekwentnego świadczenia wysokiej jakości wsparcia i usług, które przekraczają minimalne wymagania prawne.

Dostosowanie systemu oceny wydajności dostawcy do oceny gotowości do wyznaczenia firmy Compass sprawia, że istniejący trójwarstwowy proces aplikacji firmy Compass staje się przestarzały. OPWDD będzie nadal zapewniać coroczną weryfikację przydatności do oznaczenia Compass w ramach wydajności dostawcy i niedawno zrewidowanych struktur protokołu ankietowego.

Kryteria kompasu i najlepsze praktyki

Obecnie pięć kryteriów wyznaczania agencji Compass jest opisanych poniżej wraz z przykładami najlepszych praktyk z obecnych agencji Compass:

 1. Agencja musi wykazać, że istnieje udokumentowane zobowiązanie jej zarządu i kierownictwa do realizacji celów desygnacji firmy Compass.
 2. Istnieje Plan Zarządzania, który jest organizacyjnym planem strategicznym, który wyłania się z deklaracji misji.
 3. Istnieje regulacyjny proces samobadania.
 4. Agencja wspiera osiąganie Wartościowych Rezultatów wspieranych osób.
 5. Istnieje udokumentowany plan poprawy jakości obejmujący całą agencję.

Agencje Kompasu

Akredytacja

Wspieramy dostawców, którzy chcą wykroczyć poza podstawową zgodność z przepisami i promować kulturę doskonałości w swoich praktykach operacyjnych. OPWDD zdecydowanie zachęca agencje do angażowania się w znaczące praktyki planowania skoncentrowane na osobie, które koncentrują się na zindywidualizowanych wynikach. Usługodawcy mogą chcieć rozważyć wykorzystanie 21 domen pomiaru wyników osobistych (POM) Rady ds. Jakości i Przywództwa (CQL) jako jednej metody oceny, czy wyniki są osiągane dla osób w oparciu o wsparcie, które mają. Osobiste Miary Wyników usprawniają system, koncentrując się na jakości z perspektywy osoby otrzymującej usługi. Agencja może również zdecydować się na uzyskanie akredytacji za pośrednictwem Rady ds. Jakości Przywództwa (CQL) lub innych jednostek akredytujących.

Akredytację można również uzyskać od innej organizacji, takiej jak Rada ds. Akredytacji, Komisja ds. Akredytacji Obiektów Rehabilitacyjnych lub inne organizacje akredytujące. Akredytacja może być skutecznym narzędziem poprawy jakości; jednakże nie zmienia to ani nie wpływa na istniejące wymagania lub ustalenia dotyczące badań i certyfikacji OPWDD.   

Środki egzekucyjne

Środki egzekucyjne mogą zostać podjęte przeciwko agencjom, które nie przestrzegają wymogów stanowych lub federalnych. Odpowiedni środek egzekucyjny zależy od rozległości zidentyfikowanych problemów. W przypadku stwierdzenia ciągłej lub utrzymującej się niezgodności, OPWDD może zastosować kroki w celu zapewnienia wzmocnionego monitorowania i pomocy technicznej. OPWDD oczekuje, że agencje dostawców wdrożą działania naprawcze i, jeśli to możliwe, przywrócą agencję do dobrej kondycji.  

Wczesny alert

Inicjatywa odpowiedzialności i kary pieniężne

W ramach inicjatywy OPWDD Accountability Initiative rozpoczęliśmy nakładanie kar pieniężnych, gdy działanie lub brak działania agencji stwarza znaczne ryzyko dla jednej lub większej liczby osób.

Zastrzeżenie – UWAGA: Grzywny nałożone na agencje, które mogą być tutaj wymienione, nie są ostatecznymi ustaleniami w momencie pierwszego księgowania. Po nałożeniu grzywny każda agencja ma możliwość odwołania się od decyzji. Ocena jakiejkolwiek grzywny staje się ostateczna, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

 • Agencja płaci grzywnę;
 • 30-dniowy termin na odwołanie się upływa, a agencja nie składa odwołania; lub
 • Agencja odwołuje się od nałożenia grzywny, a kara zostaje utrzymana.

  Narzędzia recenzji DQI