Informacje operacyjne

Przegląd
Zapewnienie wysokiej jakości wsparcia i usług

OPWDD certyfikuje i reguluje ponad 500 usługodawców non-profit, którzy świadczą bezpośrednią opiekę osobom z niepełnosprawnością rozwojową.

Jako dostawca, Twoja agencja oferuje szeroką gamę usług i wsparcia. OPWDD utrzymuje wysoki standard praktyk w zakresie zarządzania, finansów i bezpieczeństwa. 

 

Proces ankiety
Przygotuj się do ankiety

Najlepszym sposobem przygotowania się do ankiety lub przeglądu agencji są dobre praktyki operacyjne i ciągła samoocena. 

 

Przygotować

Po ankiecie

Co zrobić po przeprowadzeniu ankiety, gdy zostaną zidentyfikowane braki i potrzebny jest plan działań naprawczych?

 

działania po badaniu

 

Wczesny alert

Early Alert to proces proaktywnej identyfikacji dostawców, którzy mogą wykazywać oznaki obniżonej jakości, co umożliwia OPWDD podjęcie terminowych i ostatecznych działań.

 

prawidłowy

Sprawozdawczość fiskalna
Skonsolidowany raport fiskalny (CFR) musi zostać wypełniony przez usługodawców, którzy otrzymują fundusze od kilku agencji państwowych, w tym Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Rozwojowo. CFR składa się z harmonogramów, które w różnych kombinacjach gromadzą informacje finansowe dla budżetów, roszczeń kwartalnych i/lub śródrocznych, rocznego raportu kosztów i roszczenia końcowego.