Osoba wypełniająca listę kontrolną w schowku

Ocena potrzeb i mocnych stron dzieci i młodzieży (CANS)

Ocena potrzeb i mocnych stron dzieci i młodzieży (CANS)

Przegląd

OPWDD wykorzystuje CANS jako skoncentrowaną na osobie, opartą na konsensusie ocenę potrzeb funkcjonalnych dla osób z niepełnosprawnością rozwojową w wieku 17 lat i młodszych oraz ich rodzin. Narzędzie oceny CANS ma na celu przedstawienie profilu konkretnych bieżących potrzeb i mocnych stron dziecka/osoby dorosłej oraz opiekuna/opiekunów. CANS dostarczy ważnych informacji menedżerowi opieki nad dzieckiem/osobą dorosłą (CM) / wykwalifikowanemu specjaliście ds. niepełnosprawności (QIDP) / osobom odpowiedzialnym za utrzymanie planu opieki, aby pomóc w realizacji planu opieki skoncentrowanego na osobie.

Proces CANS

CANS to 3częściowy proces, przeprowadzany corocznie przez certyfikowanego asesora CANS, mający na celu przedstawienie historii życia dziecka/nastolatka. Proces ten obejmuje: 

 • Przegląd dokumentacji uzupełniającej (oceny lekarskie, oceny kliniczne, Indywidualny Plan Edukacyjny (IEP), Plan Życia i inne plany opieki itp.)
 • Wywiad z opiekunem (opiekunami) dziecka/nastolatka
 • Wywiad/obserwacja z dzieckiem/młodzieżem
  • UWAGA: Chociaż najlepszą praktyką jest włączenie obserwacji i/lub przesłuchania dziecka/nastolatka, w niektórych przypadkach może to być przeciwwskazane lub uznane za niepotrzebne.

Część CANS skupia się na mocnych stronach i potrzebach opiekuna. OPWDD rozumie, że ważne jest, aby opiekunowie podzielili się swoją historią, aby pomóc zrozumieć, jakie są obecne mocne strony, a także wspierać opiekunów, którzy mogą wykorzystać lub potrzebować opieki nad dzieckiem/nastolatkiem. Informacje te pomogą CM/QIDP/osobom odpowiedzialnym za utrzymanie planu opieki w lepszym zrozumieniu, jakie rodzaje usług najlepiej pasują do dziecka/nastolatka i ich systemu wsparcia. Każda perspektywa opiekuna jest równie ważna, a budowanie konsensusu poprzez współpracę wspiera dokładniejsze oceny i silniejsze plany. Ta część oceny jest zakończona, niezależnie od potrzeb wsparcia opiekuna(ów).

Uwikłanie

Zaangażowanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie planu opieki nad dzieckiem/młodzieżem 

Menadżerowie opieki (CM) / Qualified Disabilities Professionals (QIDP) / osoby odpowiedzialne za utrzymanie planu opieki mogą zostać przesłuchani przez rzeczoznawcę CANS. W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli dziecko/nastolatek otrzymuje jedynie minimalne usługi, CM/QIDP/osoby odpowiedzialne za utrzymanie planu opieki mogą być jednym z niewielu źródeł informacji dla dziecka/nastolatka i będą musieli zostać przesłuchani przez asesora . Opiekun i dziecko/nastolatek mają również możliwość zażądania obecności CM podczas rozmowy z asesorem CANS, ale nie jest to wymagane, aby CM/QIDP/osoby odpowiedzialne za utrzymanie planu opieki byli obecni podczas rozmowy(-ów) ). Asesor CANS polega na CM/QIDP/osobach odpowiedzialnych za utrzymanie planu opieki w celu identyfikacji dziecka/nastolatka/opiekuna(ów) i wsparcia asesora w koordynowaniu wywiadów w razie potrzeby. CM/QIDP/osoby odpowiedzialne za utrzymanie planu opieki zapewniają, że osoba oceniająca CANS ma dostęp do całej dokumentacji pomocniczej do przeglądu, przed wywiadem(ami) CANS.

Po zakończeniu CANS

Po wypełnieniu CANS przez asesora CANS jest on przesyłany elektronicznie w ciągu 48 godzin do ewidencji osoby w systemie komputerowym OPWDD WYBORY. CM/QIDP/osoby odpowiedzialne za utrzymanie planu opieki dokonają przeglądu podsumowania raportu CANS wraz z opiekunem(ami) i dzieckiem/nastolatkiem, jak również z dodatkowymi dostawcami wsparcia (tj. dostawcami stacjonarnymi), w stosownych przypadkach i w ciągu 30 dni od dostępności . W tym czasie opiekun/dziecko/nastolatek i inne formy wsparcia mogą udzielić wszelkich innych informacji, które chcieliby uwzględnić w planie opieki nad dzieckiem/nastolatkiem.

Podsumowanie puszek

Podsumowanie CANS, zwane również raportem mocnych stron i potrzeb, zostanie wykorzystane do stworzenia planu opieki. Zapewnia to CM/QIDP/osobom odpowiedzialnym za utrzymanie planu opieki informacji o potrzebach, mocnych stronach, zainteresowaniach i dostępnych naturalnych formach wsparcia dziecka/nastolatka. Szczegóły przedstawione w Raporcie Mocnych Stron i Potrzeb pomogą CM/QIDP/osobom odpowiedzialnym za utrzymanie planu opieki w poszerzeniu znanych już informacji o dziecku/nastolatku lub zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają dalszej eksploracji lub oceny w celu dalszego rozwoju planu opieki .

Dokument CANS Guidance został opracowany, aby pomóc w dyskusji i wykorzystaniu Raportu Mocnych Stron i Potrzeb.

Udział CANS

Prawa i przepisy stanowe wymagają, aby ocena wybrana przez OPWDD była stosowana do przeglądu i zapisu mocnych stron i potrzeb danej osoby, jako warunek otrzymania usług OPWDD.  OPWDD używa CANS do przeprowadzenia tych wymaganych ocen dla osób w wieku 17 lat lub młodszych. CANS jest narzędziem, które jest bardzo skuteczne w pomaganiu OPWDD w zdobywaniu wiedzy na temat mocnych stron i potrzeb dzieci/ młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i/lub rozwojową. CANS dostarczy ważnych informacji CM/QIDP/osobom odpowiedzialnym za utrzymanie planu opieki, aby pomóc w planowaniu opieki i połączeniu dziecka/osoby dorosłej/opiekuna(ów) z odpowiednimi usługami. Opiekun musi uczestniczyć w ocenie CANS dla dzieci/dorosłych nowo kwalifikujących się do usług OPWDD. W przypadku dzieci/dorosłych, które obecnie otrzymują usługi, jeśli główny opiekun nie uczestniczy w badaniu, ocena może być uzupełniona o wywiad z innymi osobami wspierającymi dziecko/dorosłego oraz przegląd dokumentacji.

Rodzaje ocen CANS

Wstępna ocena jest pierwszą oceną CANS danej osoby przeprowadzoną przez OPWDD.

Rutynowa ponowna ocena to standardowa ponowna ocena, która ma miejsce co najmniej rok po wstępnej ocenie lub ostatniej ocenie OPWDD CANS. CANS jest powtarzany co roku lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby informacje były aktualne.

Ponowna ocena znaczącej zmiany stanu (SCIC) jest przeprowadzana, gdy nastąpiła znacząca poprawa lub pogorszenie zachowania, stanu zdrowia lub funkcjonowania danej osoby od czasu ostatniej oceny i przed zaplanowaną ponowną oceną. Niektóre zdarzenia kwalifikujące do ponownej oceny SCIC obejmują:

 • Wypadki lub zdarzenia powodujące poważne obrażenia ciała
 • Poważne zdarzenia medyczne lub długotrwała choroba
 • Poważne zdarzenia psychiatryczne skutkujące przedłużającą się hospitalizacją psychiatryczną 
 • Znacząca poprawa zachowania lub funkcjonowania fizycznego, która może być związana z poprawą ostrego stanu zdrowia, powrotem do zdrowia po długotrwałej chorobie lub stabilizacją wynikającą z interwencji psychiatrycznej i/lub medycznej.

Zdarzenia kwalifikujące do ponownej oceny SCIC zazwyczaj nie zostaną rozwiązane bez interwencji personelu/wsparcia. Zdarzenia te zwykle wpływają na więcej niż jeden obszar zdrowia lub stanu zachowania danej osoby i wymagają profesjonalnego przeglądu lub rewizji planu opieki nad daną osobą. Często skutkują one nowo zidentyfikowaną potrzebą zmniejszenia lub zwiększenia wsparcia w celu utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa. Jeśli osoba/opiekun uważa, że nastąpiła u niej istotna zmiana stanu, powinna skontaktować się ze swoim kierownikiem ds. opieki lub wykwalifikowanym specjalistą ds. niepełnosprawności intelektualnej w celu udostępnienia informacji, dokumentacji uzupełniającej i omówienia wszelkich dodatkowych potrzeb, w tym potrzeby ponownej oceny CANS.

Kodowanie CANS i uzyskiwanie konsensusu

Każda pozycja CANS wykorzystuje 4-poziomowy system oceny oparty na zidentyfikowanych mocnych stronach dziecka i tam, gdzie potrzebne są działania, aby wspierać dziecko. Istnieją różne oceny potrzeb i mocnych stron. Oceny powinny opisywać dziecko/nastolatka, a nie dziecko/nastolatka w usługach. Jeśli obecna jest interwencja, która maskuje potrzebę, ale musi pozostać na miejscu, należy to uwzględnić przy ocenie i skutkowałoby oceną potrzeby „możliwej do podjęcia”. Oceny pozycji przekładają się bezpośrednio na poziomy działań, które wspierają wszechstronne zrozumienie historii dziecka/nastolatka/opiekuna.

W raporcie mocnych stron i potrzeb dla każdej oceny pozycji wyświetlany jest przykład. Podany przykład nie jest wyczerpujący i może nie odzwierciedlać historii dziecka/ nastolatka/opiekuna. Wnioski to poziomy działań, które są istotne dla planowania opieki. Mogą zasugerować, jakie potrzeby należy uwzględnić w planie opieki i jak pilnie wymagają one uwagi, a także pomóc w zrozumieniu mocnych stron, na których można się oprzeć w ramach planu opieki.   Asesor kieruje rozmową z dzieckiem/adolescentem/opiekunem/opiekunami i innymi osobami wspierającymi oraz wykorzystuje swoje szkolenie, aby pomóc zidentyfikować odpowiednią ocenę elementów w CANS, zapewnić edukację/interpretację języka oceny w razie potrzeby i zaangażować osoby wspierające w rozmowę w celu osiągnięcia konsensusu.

Pytania dotyczące CANS

Po zakończeniu tego przeglądu, jeśli istnieją pytania i wątpliwości, które nie zostały rozwiązane, CM/QIDP/osoby odpowiedzialne za utrzymanie planu opieki muszą przesłać następujące informacje za pośrednictwem bezpiecznego serwera poczty elektronicznej na adres [e-mail chroniony].

 • Formularz wniosku o przegląd informacji w podsumowaniu CANS (CAS/CANS Request for Review Form)
 • Notatka/dokumentacja podsumowania CANS dyskusja i przegląd z co najmniej osobą i podstawowymi podporami (aktywnie zaangażowana rodzina/opiekun prawny i podpora mieszkaniowa, jeśli dotyczy) napisana przez CM/QIDP/osoby odpowiedzialne za utrzymanie planu opieki.
  • Notatka/dokumentacja MUSI być dołączona do e-maila i zawierać szczegóły dotyczące przeglądu, w tym nowo poznane informacje, konieczność podjęcia dalszych działań oraz sposób, w jaki te informacje zostały uwzględnione w Planie Życia. 
  • Włączenie konkretnych pozycji, które zostały określone jako pytania i/lub wątpliwości. 
  • Udokumentuj kontekst i szczegóły dotyczące tego, dlaczego zespół uważa, że dane elementy są niepokojące.
  • Dodaj wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być ważne w przeglądzie CANS tej osoby.

Proszę pamiętać, że po przesłaniu powyższych informacji, skontaktujemy się z Państwem ponownie z listą dokumentów sprawdzonych przez asesora. Będziemy potrzebowali CM/QIDP/osoby odpowiedzialnej za utrzymanie planu opieki, aby dostarczyć te dokumenty, w tym czasie.

OPWDD skontaktuje się z CM/QIDP/osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie planu opieki i/lub osobą/głównym wsparciem, w zależności od przypadku, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania/wątpliwości, która może obejmować dodatkowe wskazówki i/lub działania.

Jeśli dana osoba lub rodzina ma dodatkowe pytania lub wątpliwości, może zadzwonić 1-518-473-7484 w celu uzyskania dalszego wsparcia.

Wytyczne dotyczące wniosku o ocenę CANS

Wskazówki dla kierowników opieki dotyczące sposobu wnioskowania o ocenę CAS lub CANS dla osoby, którą wspierają, są dostępne na stronie Menedżerowie opieki w sekcji Dostawca na stronie internetowej.