Polityka prywatności

Wstęp

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową. Ta witryna internetowa ma na celu ułatwienie i wydajniejszą interakcję osób i firm z Office for People with Developmental Disability. Office for People with Developmental Disabilities uznaje, że osoby i firmy muszą mieć pewność, że ich prywatność jest chroniona, gdy odwiedzają witrynę Office for People with Developmental Disabilities.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o bezpieczeństwie w Internecie i prywatności, Ustawie o wolności informacji oraz Ustawie o ochronie prywatności, niniejsza polityka opisuje praktyki Urzędu ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową w zakresie ochrony prywatności w odniesieniu do informacji zebranych od użytkowników tej strony internetowej. Niniejsza polityka opisuje, jakie informacje są gromadzone i jak te informacje są wykorzystywane. Ponieważ niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tej witryny, należy zapoznać się z polityką prywatności dowolnej witryny, w tym innych witryn agencji państwowych, do których uzyskujesz dostęp za pomocą tej witryny.

Do celów niniejszej polityki „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, w przeciwieństwie do podmiotu korporacyjnego, które ze względu na nazwę, numer, symbol, znak lub inny identyfikator można wykorzystać do identyfikacji tej osoby fizycznej. Office for People with Developmental Disabilities gromadzi dane osobowe o Tobie tylko wtedy, gdy podajesz je dobrowolnie, wysyłając wiadomość e-mail lub inicjując transakcję online, taką jak ankieta, rejestracja lub formularz zamówienia. 

Informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania tej witryny

Podczas odwiedzania tej witryny Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową automatycznie gromadzi i przechowuje następujące informacje o Twojej wizycie:

(i) Adres protokołu internetowego i używana nazwa domeny, ale nie adres e-mail. Adres protokołu internetowego to identyfikator numeryczny przypisany do dostawcy usług internetowych lub bezpośrednio do komputera;

(ii) rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego;

(iii) datę i godzinę odwiedzin tej witryny;

(iv) Strony internetowe lub usługi, do których uzyskałeś dostęp w tej witrynie;

(v) Witryna internetowa, którą odwiedziłeś przed wejściem na tę witrynę internetową;

(vi) Witryna internetowa, którą odwiedzasz po opuszczeniu tej witryny internetowej; oraz

(vii) Jeśli pobrałeś formularz, formularz, który został pobrany.

Żadna z powyższych informacji nie stanowi danych osobowych.

Informacje, które są zbierane automatycznie, są wykorzystywane do ulepszania zawartości tej witryny i pomagania Office for People with Developmental Disabilities w zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Informacje te są zbierane w celu analizy statystycznej, aby określić, jakie informacje są najbardziej i najmniej interesujące dla naszych użytkowników oraz w celu poprawy użyteczności materiałów dostępnych na stronie. Informacje nie są zbierane w celach marketingowych, a Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową nie jest upoważnione do sprzedawania lub ujawniania w inny sposób informacji zebranych z witryny w celach marketingowych. 

Ciasteczka

Pliki cookie to proste pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej w celu rozróżnienia użytkowników tej witryny. Stosowanie plików cookies jest standardową praktyką wśród serwisów internetowych. Aby lepiej Ci służyć, używamy „sesyjnych plików cookie”, aby ulepszyć lub dostosować Twoją wizytę na tej stronie. Pliki cookie sesji mogą być tworzone automatycznie na urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do tej witryny agencji państwowej. Te sesyjne pliki cookie nie zawierają danych osobowych i nie zagrażają Twojej prywatności ani bezpieczeństwu. Możemy używać funkcji plików cookie do przechowywania losowo wygenerowanego znacznika identyfikującego na urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do tej witryny. Sesyjny plik cookie jest usuwany podczas działania Twojej przeglądarki lub po jej zamknięciu.

Jeśli chcesz, możesz dokonać rejestracji, aby spersonalizować tę stronę internetową i zezwolić na przechowywanie „trwałego pliku cookie” na dysku twardym Twojego komputera. Ten trwały plik cookie pozwoli witrynie rozpoznać Cię podczas ponownej wizyty i dostosować prezentowane Ci informacje do Twoich potrzeb i zainteresowań. Office for People with Developmental Disabilities używa trwałych plików cookie tylko za Twoją zgodą.

Oprogramowanie i sprzęt, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do witryny, umożliwiają odrzucenie nowych plików cookie lub usunięcie istniejących plików cookie. Odrzucenie lub usunięcie tych plików cookie może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji tej witryny. 

Informacje gromadzone, gdy wysyłasz wiadomość e-mail do tej witryny lub inicjujesz transakcję online

Podczas wizyty na tej stronie możesz wysłać wiadomość e-mail do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową. Twój adres e-mail i treść wiadomości zostaną zebrane. Gromadzone informacje nie ograniczają się do znaków tekstowych i mogą obejmować formaty informacji audio, wideo i graficzne zawarte w wiadomości. Twój adres e-mail i informacje zawarte w wiadomości zostaną wykorzystane do udzielenia odpowiedzi, rozwiązania zidentyfikowanych przez Ciebie problemów, ulepszenia tej witryny lub przekazania Twojej wiadomości innej agencji państwowej w celu podjęcia odpowiednich działań. Twój adres e-mail nie jest zbierany w celach komercyjnych, a Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową nie jest upoważnione do sprzedaży lub innego ujawniania Twojego adresu e-mail w celach komercyjnych.

Podczas wizyty na tej stronie możesz zainicjować transakcję, taką jak ankieta, rejestracja lub formularz zamówienia. Informacje, w tym dane osobowe, dobrowolnie przekazane przez Ciebie podczas inicjowania transakcji, są wykorzystywane przez Office for People with Developmental Disabilities do obsługi programów Office for People with Developmental Disabilities, które obejmują dostarczanie towarów, usług i informacji. Informacje zebrane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi mogą zostać ujawnione przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi w celach, które można racjonalnie ustalić na podstawie charakteru i warunków transakcji, w związku z którą informacje zostały przekazane.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci ani nie tworzy profili dzieci za pośrednictwem tej witryny. Ostrzega się jednak użytkowników, że zbieranie danych osobowych przesłanych w wiadomości e-mail lub w ramach transakcji online będzie traktowane tak, jakby zostało przesłane przez osobę dorosłą i może, o ile nie zostanie wyłączone z dostępu przez prawo federalne lub stanowe, podlegać do publicznego dostępu. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową gorąco zachęca rodziców i nauczycieli do angażowania się w zajęcia internetowe dla dzieci i udzielania wskazówek, gdy dzieci są proszone o podanie danych osobowych w Internecie. 

Informacja i wybór

Jak wspomniano powyżej, Office for People with Developmental Disabilities nie gromadzi żadnych danych osobowych podczas Twojej wizyty na tej stronie, chyba że dobrowolnie podasz te informacje, wysyłając wiadomość e-mail lub inicjując transakcję online, taką jak ankieta, rejestracja lub zamówienie Formularz. Możesz nie wysyłać do nas wiadomości e-mail, nie odpowiadać na ankietę ani nie wypełniać formularza zamówienia. Chociaż decyzja o nieuczestniczeniu w tych działaniach może ograniczyć możliwość otrzymywania określonych usług lub produktów za pośrednictwem tej witryny internetowej, nie uniemożliwi to żądania usług lub produktów z pakietu Office dla osób z niepełnosprawnością rozwojową w inny sposób i zwykle nie będzie mieć wpływu o możliwości korzystania z innych funkcji witryny, w tym przeglądania lub pobierania większości publicznie dostępnych informacji. 

Ujawnianie informacji zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej

Zbieranie informacji za pośrednictwem tej strony internetowej oraz ujawnianie tych informacji podlegają przepisom ustawy o bezpieczeństwie w Internecie i prywatności. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową będzie gromadzić dane osobowe za pośrednictwem tej witryny internetowej lub ujawniać dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej witryny internetowej tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie lub ujawnianie takich danych osobowych. Uczestnictwo w transakcji online skutkującej ujawnieniem danych osobowych Office for People with Developmental Disabilities przez użytkownika, na żądanie lub bez, oznacza zgodę na zbieranie i ujawnianie informacji przez Office for People with Developmental Disabilities w uzasadnionych celach z charakteru i warunków transakcji.

Jednak Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi może zbierać lub ujawniać dane osobowe bez zgody użytkownika, jeśli zbieranie lub ujawnianie jest: (1) niezbędne do wykonywania ustawowych obowiązków Urzędu ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową lub jest konieczne w przypadku Urzędu ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową do obsługi programu dozwolonego przez prawo lub na mocy stanowych lub federalnych ustaw lub rozporządzeń; (2) dokonane na podstawie postanowienia sądu lub z mocy prawa; (3) w celu weryfikacji tożsamości użytkownika; lub (4) informacji, które mają być wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, w formie, która nie może być wykorzystana do identyfikacji konkretnej osoby.

Ponadto ujawnienie informacji, w tym danych osobowych, zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej, podlega przepisom ustawy o wolności informacji oraz ustawy o ochronie prywatności.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową może ujawnić dane osobowe federalnym lub stanowym organom ścigania w celu egzekwowania praw Urzędu ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową przed nieautoryzowanym dostępem lub próbami nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Urzędu ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową lub przed innym niewłaściwym wykorzystaniem tego stronie internetowej. 

Przechowywanie informacji zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej

Informacje zebrane za pośrednictwem tej witryny są przechowywane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową zgodnie z wymogami dotyczącymi przechowywania i usuwania dokumentacji określonymi w ustawie o sprawach kultury i sztuki stanu Nowy Jork .

Informacje, w tym dane osobowe, które przesyłasz w wiadomości e-mail lub gdy inicjujesz transakcję online, taką jak ankieta, formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia, są przechowywane zgodnie z harmonogramem przechowywania i usuwania zapisów ustalonym dla zapisów programu jednostki, do której przesłałeś informacje. Informacje dotyczące harmonogramów przechowywania i usuwania tych zapisów można uzyskać, kontaktując się z polityką prywatności w Internecie wymienioną w niniejszej polityce. 

Poufność i integralność danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej

Office for People with Developmental Disabilities jest mocno zaangażowany w ochronę danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej witryny przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W związku z tym Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową ogranicza dostęp pracowników do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej witryny tylko do tych pracowników, którzy potrzebują dostępu do tych informacji podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pracownicy, którzy mają dostęp do tych informacji, są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich procedur w związku z ujawnieniem danych osobowych.

Ponadto Office for People with Developmental Disabilities wdrożył procedury mające na celu ochronę integralności zasobów informatycznych, w tym między innymi uwierzytelnianie, monitorowanie, audyt i szyfrowanie. Te procedury bezpieczeństwa zostały zintegrowane z projektowaniem, wdrażaniem i codzienną obsługą tej witryny w ramach naszego stałego zaangażowania w bezpieczeństwo treści elektronicznych, a także elektroniczną transmisję informacji.

Ze względu na bezpieczeństwo witryny i utrzymanie jej dostępności dla wszystkich użytkowników, Office for People with Developmental Disabilities wykorzystuje oprogramowanie do monitorowania ruchu w celu identyfikacji nieautoryzowanych prób przesyłania lub zmiany informacji lub innych uszkodzeń tej witryny. 

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności nie powinny być interpretowane jako udzielanie porad biznesowych, prawnych lub innych, ani też jako gwarancja bezpieczeństwa informacji dostarczanych za pośrednictwem tej witryny. 

Spinki do mankietów

Aby zapewnić użytkownikom określone informacje, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową udostępnia łącza do witryn internetowych lokalnych, stanowych i federalnych agencji rządowych oraz do witryn internetowych innych organizacji. Link nie stanowi poparcia dla treści, punktu widzenia, dokładności, opinii, zasad, produktów, usług ani dostępności tej witryny. Po przejściu do innej witryny z tej witryny, w tym witryny utrzymywanej przez państwo, podlegasz warunkom tej witryny, w tym między innymi jej polityce prywatności w Internecie.