Oświadczenie dotyczące polityki równych szans zatrudnienia (EEO)

OPWDD nie dyskryminuje żadnego pracownika ani osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze względu na rasę, wyznanie (religię), kolor skóry, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, status wojskowy, wiek, niepełnosprawność, predyspozycje genetyczne, stan cywilny lub status ofiary przemocy domowej, oraz przestrzega również wymogów ustawy o prawach człowieka w odniesieniu do niedyskryminacji na podstawie wcześniejszego wyroku skazującego i wcześniejszego aresztowania.