ADM #2018-06R2 Przejście do Koordynacji Pierwszej Opieki nad Ludźmi

Z dniem 1 lipca 2018 r. OPWDD wydało memorandum administracyjne nr 2018-06, zatytułowane „Przejście do pierwszej opieki nad ludźmi”, w celu aktualizacji istniejących przepisów, polityk, memorandów administracyjnych (ADM) i protokołów ustaleń (MOU) jako Biuro ds. Osób z Rozwojami Niepełnosprawni (OPWDD) przenosi swoją usługę zarządzania opieką na usługę Koordynacji Opieki. Z dniem 5 maja 2019 r. OPWDD wydał ADM #2018-06R w celu zastąpienia ADM #2018-06, aby niektóre poprawki wyjaśniające działały wstecz do 1 lipca 2018 r.  Niniejsze ADM, ADM #2018-06R2, zastępuje ADM #2018-06R i wchodzi w życie 19 sierpnia 2022 r.