ADM #2015-05R Dokumentacja serwisowa dla indywidualnie ukierunkowanych towarów i usług (IDGS)

Niniejsze Memorandum Administracyjne (ADM) opisuje standardy płatności i wymagania dotyczące dokumentacji usług w celu wsparcia roszczenia dostawcy o zwrot kosztów za Towary i Usługi Indywidualnie Kierowane. Przepisy stanu Nowy Jork wymagają, aby każdy świadczeniodawca Medicaid przygotował dokumentację potwierdzającą prawo do otrzymania płatności Medicaid za usługę. Te zapisy muszą być „równoczesne” i przechowywane przez dziesięć (10) lat od daty świadczenia usług. 

Indywidualnie kierowane towary i usługi są dostępne tylko dla autoryzowanych uczestników HCBS (Home and Community Based Services), którzy samodzielnie kierują swoimi usługami z budżetem samokierowania. Kiedy dana osoba zdecyduje się na otrzymanie IDGS, musi wybrać Pośrednika Podatkowego (FI) do rozliczania i administrowania usługą.

Niniejsza ADM została pierwotnie wydana 10 kwietnia 2014 r. Obecnie jest zaktualizowana i zawiera aktualny termin „Life Plan”. Ta wersja aktualizuje również Tabelę Definicji Indywidualnych Towarów i Usług Ukierunkowanych (IDGS), dołączoną oddzielnie. Dodatkowo zmieniono wymóg przechowywania dokumentacji. Zmiany te są pogrubione i podkreślone.