ADM #2015-01 Dokumentacja usługowa dotycząca usług rehabilitacji środowiskowej świadczonych na rzecz osób zamieszkałych w certyfikowanych i niecertyfikowanych lokalizacjach

Niniejsze memorandum administracyjne wydane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (OPWDD) opisuje wymagania dotyczące dokumentacji usług Habilitacji Społecznej (CH), które wspierają wniosek usługodawcy o zwrot kosztów. Wymogi te dotyczą usług CH świadczonych osobom, które są objęte zwolnieniem na usługi Home and Community Based Services (HCBS) lub osobom, które nie są objęte zwolnieniem. Od 1 października 2014 r. kwalifikowalność do usług CH zostanie rozszerzona i obejmuje nie tylko osoby mieszkające poza placówkami certyfikowanymi przez OPWDD, ale także osoby mieszkające w certyfikowanej przez OPWDD zindywidualizowanej alternatywie mieszkaniowej (IRA), Community Residence (CR) lub Family Care Home (FCH). To rozszerzenie uprawnień pozwoli osobom mieszkającym w placówkach z certyfikatem OPWDD na korzystanie z usług CH zamiast części lub całości swoich usług dziennych. Wymogi określone w niniejszym Memorandum Administracyjnym zastępują Memorandum Administracyjne nr 2010-05 oraz wymogi dotyczące dokumentacji usług kontroli skarbowej, o których mowa w dokumencie Klucz do zindywidualizowanych usług, Zrzeczenie się świadczenia usług w domu i społeczności (OMRDD, 1997). Standardy jakości usług w The Key pozostają takie same.