ADM #2006-01 Wymagania dotyczące dokumentacji usługi habilitacyjnej grupowego dnia pracy

Ma to na celu zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji usługi Group Day Habilitation, które wspierają roszczenie dostawcy o zwrot kosztów. Niniejsze kryteria dotyczące dokumentacji usług mają zastosowanie do usług rehabilitacyjnych w ramach dnia grupowego świadczonych na rzecz osób zarejestrowanych na zrzeczenie się usług Home and Community Based Services (HCBS) oraz osób, które nie zostały objęte zwolnieniem z dniem 1 stycznia 2006 r. Wymagania określone w niniejszym Memorandum Administracyjnym zastępują Memorandum Administracyjne 2003-04 oraz wymogi dotyczące dokumentacji usług kontroli skarbowej, o których mowa w The Key to Individualized Services, The Home and Community Based Services Waiver (OMRDD, 1997). Standardy jakości usług w The Key pozostają takie same.